En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), LaCistella.cat informa que les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el següent formulari seran incloses en un fitxer titularitat de Group Fructusweb SL, la finalitat és contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes. Les dades demanades són imprescindibles per a l'establiment i desenvolupament de la relació. Amb l'enviament del formulari, autoritza la cessió de les seves dades per als fins indicats.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició dirigint-se mitjançant comunicació escrita al següent domicili Group Fructusweb SL, Av Segle XXI 52, 08840 Viladecans (Barcelona), aquesta comunicació haurà d'incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol · licitud , direcció a efectes de notificacions, data, signatura i DNI o passaport.